199

Հաշվետվություններ : 2009Առաջին եռամսյակ

Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 6)

Ֆինանսական արդյունքների մասին (Ձև 7)

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (Ձև 8)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Ապահովագրական սակագների վերաբերյալ

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Երկրորդ եռամսյակ

Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 6)

Ֆինանսական արդյունքների մասին (Ձ և 7)

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (Ձև 8)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Ապահովագրական սակագների վերաբերյալ

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Երրորդ Եռամսյակ

Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 6)

Ֆինանսական արդյունքների մասին (Ձև 7)

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (Ձև 8)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Ապահովագրական սակագների վերաբերյալ

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Չորրորդ եռամսյակ

Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 6) 

Ֆինանսական արդյունքների մասին (Ձև 7) 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (Ձև 8)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Հրապարակվող սակագների վերաբերյալ

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Տարեկան հաշվետվություններ

Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 1)

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 3)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (Ձև 5)

Անկախ աուդիտի եզրակացություն

Հրապարակված է՝ 2013-07-16 09:48:49