199

Հաշվետվություններ : 2009Տարեկան հաշվետվություններ

Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 1)

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Սեփական կապիտալի փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 3)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (Ձև 5)

Անկախ աուդիտի եզրակացություն

Առաջին եռամսյակ

Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 6)

Ֆինանսական արդյունքների մասին (Ձև 7)

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (Ձև 8)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Ապահովագրական սակագների վերաբերյալ

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Երկրորդ եռամսյակ

Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 6)

Ֆինանսական արդյունքների մասին (Ձ և 7)

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (Ձև 8)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Ապահովագրական սակագների վերաբերյալ

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Երրորդ Եռամսյակ

Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 6)

Ֆինանսական արդյունքների մասին (Ձև 7)

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (Ձև 8)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Ապահովագրական սակագների վերաբերյալ

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Չորրորդ եռամսյակ

Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 6) 

Ֆինանսական արդյունքների մասին (Ձև 7) 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (Ձև 8)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Հրապարակվող սակագների վերաբերյալ

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Հրապարակված է՝ 2013-07-16 09:48:49