• Խնդրում ենք լրացնել ձևը

Առաջարկություններ և բողոքներՀատուցումների կարգավորման հետ կապված բողոք ներկայացնելու դեպքում խնդրում ենք Ձեզ լրացուցիչ հայտնել հետևյալ տեղեկատվությունը՝ վկայագրի հերթական համար, հատուցման գործի հերթական համար: Եթե ապահովագրական պատահարը կապված է ավտոմեքենայի հետ, ապա նշեք մակնիշը, տիպը և թողարկման տարեթիվը:

Նշված դաշտերը *լրացման համար պարտադիր են: